Rodina. Práce. Povinnosti. Začarovaný kruh, z něhož neexistuje cesta ven?

Nezbytných úkolů je čím dál více, nakonec vás převálcují natolik, že nezbývá čas na odpočinek, neřkuli koníčky.

S náporem povinností přichází stres, nervozita a další zdravotní obtíže.

Je načase říct STOP.

Není potřeba nechat se prací zavalit až po temeno hlavy.

Je nutné si v prvé řadě uvědomit, že na všechny povinnosti zkrátka nikdy nebudete mít dostatek času.

Je důležité stanovit si priority a s tím vám rozhodně může pomoci dobrý time management.

Víte, že efektivní time management můžete využít nejen v zaměstnání, ale také v osobním životě?

Zajímá vás, jaká jsou jeho pravidla a co všechno zahrnuje?

Dozvíte se dále v článku.

 

Co si představit pod pojmem time management?

S anglickým dvouslovím time management se jistě setkáváte často. Víte ale doopravdy, co to je? Experti nabízejí vkusné a snadné vysvětlení:

„Jedná se o souhrn činností, jejichž účelem je efektivnější hospodaření s časem. Nástroje time managementu zahrnují pečlivé stanovení priorit, detailní analýzu času vynaloženého na různé povinnosti, monitoring a mnohé další.“

Time management bychom česky mohli definovat jako „hospodaření s časem“, přičemž podle respektovaného leadership trenéra Stephena Coveyho je efektivní kategorizovat time management do čtyř generací.

Plánování činností by podle něj mělo probíhat následovně:

První generace

Základní upozornění si nastavte na budíku nebo mobilním telefonu.

Pokud používáte mobilní medium, je vhodné si do samotné připomínky vepsat povahu onoho úkolu, na který vás následně upozorní alarm.

Druhá generace

Důležitější a „rozvětvenější“ úkony si zapište do kalendáře nebo osobního diáře.

V tomto bodě je dobré rozepsat i cíle jednotlivých povinností, co od jejich splnění očekáváte a jaký by měl být podle vás výsledek.

Třetí generace

Covey radí věnovat tomuto stupni zvýšenou pozornost.

Vychází z přesvědčení, že třetí generaci plánování využijí např. manažeři, marketingoví specialisté a byznysmeni, tzn. ti, co potřebují řídit veliký koncern a mají za úkol stanovovat cíle, plánovat dlouho dopředu, předjímat skutečnosti a vycítit příležitosti – k tomu je nutné sestavení vlastního žebříčku hodnot, s čímž může pomoci šikovně naprogramovaný organizér, který přes počítač umí zasílat pečlivě vypilovaný „diář“ kupříkladu v uživatelsky oblíbeném PDF souboru.

 

Čtvrtá generace

Čtvrtá generace plánování stmeluje všechny předcházející generace dohromady a vytváří komplexní postup pro jednoduché a zároveň efektivní hospodaření s časem.

Víte, že je podle Coveyho lepší zabývat se opravdu důležitými úkoly než těmi naléhavými?

Úspěšní manažeři vyzdvihují důležitost tzv. to-do listů, tedy jakýchsi seznamů úkolů, na které byste zaručeně neměli zapomínat.

Princip tohoto nástroje efektivního time managementu bude popsán dále v textu, nicméně dá se říci, že se jedná o jednoduchý postup „Když je úkol splněn, může být ze seznamu vyškrtnut.“.

Marketéři ještě v dnešní moderní době spoléhají na obyčejný poznámkový blok, kde jsou jednotlivé úkony vypsány pod sebe, tj. na každém řádku jeden, a nedají dopustit na klasické ruční přeškrtání perem, nicméně i v on-line prostoru si lze stáhnout jednoduchý „úkolníček“ a splněné položky postupně vymazávat.

Před samotným sepisováním úkolů, povinností a cílů je nutné zmínit se o dvou nejzásadnějších technikách stanovování priorit.

O jaké postupy se jedná?

Dozvíte se v následující kapitole.

 

Jaké jsou nejvyužívanější techniky stanovení priorit?

Postupů vhodného plánování a stanovování cílů je mnoho. Existují ale dvě pravidla pro účinný time management, která by zajisté neměla uniknout vaší pozornosti, protože jsou vesměs nejvyužívanější.

Je to ABC analýza a slavné Paretovo pravidlo.

 

ABC analýza

Respektovaná ABC analýza vychází z mnohem známější Paretovy analýzy, ale dá se říci, že jedna bez druhé nefunguje.

ABC analýza slouží ke kategorizaci „skutečností“ do definovaných skupin. Záměrně píšeme slovo ‚skutečností‘ do uvozovek, neboť se může jednat o služby, výrobky, produkty, ale i úkoly, povinnosti a cíle.

Toto všechno se dá jednoduchou ABC analýzou rozdělit do předem definovaných skupin, a následně těmto přiřadit subjektivní (nebo objektivní) důležitost.

Důležitost je stanovována podle následujících kritérií:

 • A – úlohy vnímané jako nesmírně důležité, až naléhavé.
 • B – úlohy důležité, ale nenaléhavé.
 • C – úlohy nenaléhavé a nedůležité.

Zjednodušeně se dá říci, že výše uvedené kategorie popisují procentuální podíl na celkové hodnotě parametru.

Vezmeme-li v potaz např. výrobní proces firmy, je nasnadě, že nepatrná část produktů (řekněme 10 %) bude nejprodávanější, tím pádem utvoří až 75 % zisku společnosti.

Na druhé straně ty více zastoupené výrobky (kolem 75 % z celkového množství) přinesou jen malý zisk (oněch 10 %). Dle tohoto schématu by se produkty do skupin dělily následovně:

 • A – výrobky přinášející zhruba 75 % celkového výnosu = VÝZNAMNÉ VÝROBKY
 • B – výrobky přinášející dalších 15 % celkového výnosu = MÉNĚ VÝZNAMNÉ VÝROBKY
 • C – výrobky přinášející zbytek výnosu (tj. 10 %) = „NEVÝZNAMNÉ“ VÝROBKY

Správně aplikovanou ABC analýzu lze jednoduše považovat za praktický a užitečný nástroj plánování a efektivního hospodaření s časem.

Není na škodu čas od času sednout k obyčejnému bílému papíru a rozdělit si úkoly na ty, které je naprosto nezbytné udělat, ne tak nezbytné udělat a zcela zbytečné udělat (případně jen dobrovolně).

Uvidíte, že povinností a práce náhle jakoby zázračně ubude a vám najednou spadne do klína alespoň trocha času.

 

Paretovo pravidlo

ABC analýza je rutinně kombinována s Paretovým pravidlem. Zajímá vás, jak toto pravidlo zní?

„Podle poučky ekonoma Vilfreda Pareta je osmdesát procent (80 %) důsledků podmíněno dvaceti procenty (20 %) příčin.“

Takto Paretovo pravidlo popisují odborné publikace.

Paretovu pravidlu se nepřekvapivě přezdívá také „pravidlo 80/20“ a jeho podstata je jasná – stejné množství práce a úsilí zákonitě vyvolává větší množství sukcesu.

Paretovo pravidlo lze jednoduše aplikovat i na ABC analýzu, neboť podle italského ekonoma 80 % zisku pochází z 20 % produktů.

Vilfredo Pareto dodává: „Původně jsem poučku aplikoval jen na oblast ekonomie, ale platí ve všech aspektech lidského života. Vezměte v úvahu například fakt, že pečlivým odstraněním 20 % negativních příčin vyřešíte 80 % svých problémů. Vždy jde o to uvědomit si, že stejné úsilí neznamená stejný zisk.“

Správně osvojení pravidla 80/20 může vést k dosažení maximálního zisku s vynaložením minimálního úsilí.

To zní skvěle, nemyslíte?

V souvislosti s time managementem je důležité pochopit Paretův princip, neboť ten nám ukazuje, že je nesmysl vynakládat čas tam, kde je to zbytečné.

Životní motto některých lidí: „Chci v omezeném čase stihnout neomezeně věcí“ je podle Pareta kontraproduktivní.

Uznáte-li platnost jeho principu, budete umět zaměřit svou pozornost na činnosti, které za to opravdu stojí, přičemž všechny ostatní necháte plavat.

Nemůžete totiž prohrát – vyřešením nezbytného se vyhoupnete do „výšin maximálního zisku“ a neřešením zbytečností vynaložíte jen to nejnutnější množství energie, ale ani o špetku více.

 

Triky efektivního hospodaření s časem

Pravidel účinného time managementu je nespočet, některá jsou efektivnější, jiná příjemnější na dodržování.

Obecně by cílem time managementu mělo být stanovení priorit, řešení skutečně důležitých úkolů a ignorování všudypřítomných, leč nerozhodujících úkonů.

Podle informací z odborných publikací by bylo pro lepší pochopení vhodné nejspolehlivější triky rozdělit to dvou skupin, na fígle aktivní a pasivní.

Obě skupiny dohromady vás naučí být vysoce efektivním člověkem, který dělá to důležité na 100 %, přičemž to nedůležité zcela ignoruje.

Mezi triky aktivního time managementu můžeme zařadit:

 1. Vytvoření to-do listů
 2. Stanovení časového limitu k dokončení úkolů
 3. Vnesení viditelného pořádku do chaosu
 4. Zapisování, třídění, skartace
 5. Organizování práce a přemýšlení dopředu

Tuto pětici triků je esenciální si osvojit a zejména se jí řídit.

Zanesli jsme ji do sekce „aktivního time managementu“, poněvadž všechny výše zmíněné rady je nutné důkladně promyslet, připravit si k jejich plnění vhodné prostředí, investovat čas (ten, který po jejich osvojení ušetříte) do přípravy, dodržovat je dlouhodobě a důkladně.

Jistě není na škodu se k jednotlivým bodům pětice rozepsat.

 

Vytvoření to-do listů

O pečlivém sepsání seznamu úkolu jsme se zmínili v úvodu článku.

Toto pravidlo si právem zaslouží okupovat první příčku mezi nástroji time managementu, neboť je to pravidlo nejdůležitější.

POZOR!

Pod pojmem „vytvoření to-do listů“ nemáme na mysli zdánlivě nekonečný seznam úkolů, který zabírá až třicet řádek dokumentu.

plánování času

Zde hovoříme o EFEKTIVNÍM to-do listu, který vás zavede až k cíli, na jehož konci bude benefit, dobrý výsledek, zisk, nebo úspěch.

A vytvořit takovýto seznam již není tak snadné.

Nejlepší řešení je inspirovat se jedním z prvních PR expertů, Ivym Leem, který v daleké minulosti vytvořil prvotní souhrn pravidel, jak si takový dobrý to-do list vytvořit.

Jedná se pět následujících rad, které není na škodu brát vážně:

 • Večer zasedněte k listu papíru a sepište si maximálně šest zásadních věcí, které musíte druhý den udělat. Napíšete-li jich více, zapřemýšlejte nad důležitostí každé z nich, a ty nejméně důležité s klidným svědomím vyškrtněte.
 • Seřaďte úkoly podle důležitosti (dle vašich vlastních priorit).
 • Zaměřte se striktně na první položku soupisu. Teprve tehdy, když ji splníte, posuňte se k další.
 • Nestihnete-li splnit všechny úkoly, neobviňujte se. Bez obav je přesuňte na další den.
 • Takto seznam denně aktualizujte a systém nezapomeňte dodržovat.

Vytvoření to-do listu můžete svěřit do rukou i specializované mobilní aplikaci, která přináší nepopiratelné výhody.

Mezi nejzásadnější benefity patří:

 1. Zadání připomínky na několik málo kliknutí.
 2. Mnoho způsobů, jak organizovat své úkoly, tj. možnost přidávání štítků, rozlišení důležitých prací barevně, nastavení zvukového signálu, apod.
 3. Automatické připomínání termínů a deadlinů, tj. se správně zvolenou aplikací už nemusíte důležitá data uchovávat v paměti, program vás sám upozorní, kdy je potřeba sebou hýbnout a dokončit práci.
 4. Snadná synchronizace napříč platformami, tj. úkoly nemusíte striktně kontrolovat jen na mobilu, ale můžete si je stáhnout i do počítače nebo tabletu. Možností by mělo být spoustu.

Softwaroví odborníci předestírají seznam nejlepších aplikací k tvorbě a správě to-do listů.

Do první pětice se probojovaly tyto programy:

 • Todoist – pro svou přehlednost a jednoduchost
 • TickTick – pro vložený kalendář a časovač
 • Microsoft To Do – pro sdílené výhody všech uživatelů Microsoftu
 • Things – pro svůj elegantní design
 • Omnifocus – pro detailní systém organizování úkolů

Seznamy úkolů vám značně pomohou rozjet úspěšný time management.

Možná jste ještě skeptičtí, ale vězte, že jakmile jednou sednete k aplikaci (nebo papíru) a začnete sepisovat úkoly, najednou zjistíte, že těch opravdu důležitých je mnohem méně, než se na první pohled zdálo.

Někteří odborníci dokonce doporučují sepsat si i tzv. not-to-do list, tedy seznam věcí, kterým byste se měli vyhnout, pokud chcete být efektivní.

Mezi prvními radami jistě naleznete „nezabývat se úkoly, které vám nejdou od ruky a zabírají neúměrné množství času“, popřípadě „nerozčilovat se prací, která vás emocionálně vyčerpává“.

 

Plánování času: Stanovení časového limitu k dokončení úkolů

Prokrastinace je vlastní každému z nás, alespoň občas.

Chorobné odkládání práce „na později“ ale vede k chaosu, neefektivitě a utápění se v oceánu nevyřešených úkolů, které se následkem toho jen hromadí.

Odborníci radí stanovit si vlastní časový limit, za nějž chcete dokončit konkrétní zadání.

jak plánovat čas time management

Neznamená to se sebetrýznit natolik, že si na poměrně pracný úkol dáte minimum času – klidně si stanovte i delší limit, ale poté dbejte na to, abyste se do něj vešli.

I v tomto případě vám může pomoci důkladně vypracovaný časový plán. Ten vás dopředu upozorní na případné problémy a umožní vám na ně adekvátně reagovat.

 

Ukažme si to na příkladu:

Představte si, že vás jakožto spolehlivého zaměstnance nadnárodní společnosti čeká za pět dní veliká konference, na kterou musíte sepsat pět detailních a odborných recenzí.

Zauvažujete-li nad tímto pozdě, tzn. třeba dva dny před oním velkým meetingem, je jasné, že recenze napsat nestihnete, popřípadě se vám podaří „sesmolit“ jen dvě, zato mizerné kvality.

Na druhou stranu vypracujete-li si pečlivý časový rozvrh, nejlépe měsíc vpřed, s nějakým takovým problémem budete počítat dopředu.

Následně není problém buď začít se sepisováním recenzí s předstihem, případně delegovat nějakého jiného zaměstnance, který vám s vypracováním pomůže.

 

Stanovení časového limitu může sloužit jako jakýsi vnitřní alarm, který vás upozorní, pokud s dokončením úkolu příliš otálíte.

Vesměs pomáhá, neboť člověka jaksi pudí k práci, řeklo by se, že „staví mantinely“.

Bez ohraničeného časového rozmezí lze úkony odkládat na „někdy“, s limitem ale náhle máte pevné hranice, přes které nechcete zbůhdarma přejíždět.

 

Vnesení viditelného pořádku do chaosu

Chaos přispívá prokrastinaci.

Dobře organizované a uspořádané pracovní prostředí dokáže divy.

Vejdete-li například do kanceláře, která překypuje stohy nezpracovaných dokumentů, všude se hromadí další a další nutné povinnosti a není možnost najít konec, od kterého začít, nepřekvapivě na vás padne splín a nechuť cokoli dělat, vždyť „je to přece jedno, stejně na tom nesejde“.

Mýlíte se – záleží na tom a mnohdy pomůže i drobná kosmetická změna. Time management se velmi usnadní, upravíte-li si pečlivě svůj úzký pracovní prostor.

Dbejte na to, abyste všechny kritické předměty měli tak akorát na dosah ruky.

Máte-li možnost pracovat z domova jako tzv. home office, je dobré nalézt inspirující koutek, kde vás nikdo nebude vyrušovat.

Začínat jednu a tu samou věc neustále dokola, protože stále něco nebo někdo „otravuje“, je k zbláznění.

Najděte si klidné místo, podle libosti si na stůl dejte květiny, dekorativní předměty, fixy, barevné štítkovače, či cokoli dalšího, co vám pomůže být organizovaný a efektivní.

Na druhou stranu je možné, že žádné dekorace nepotřebujete a vyhovuje vám strohost.

Skvělé.

Zařiďte si prostor podle sebe, tak, aby vám vyhovoval a nenechejte jej „zaneřádit“ chaosem.

 

Zapisování, třídění, skartace

Pečliví organizátoři se shodují v jednom – dobrý time management nelze udělat bez pečlivého třídění.

Vykonáváte-li nějakou zodpovědnou vedoucí pozici v renomované firmě, naskladní se vám v kanceláři tuny papírů, ať už v podobě smluv, dokumentů, rešerší, odborných článků a publikací, nebo prostých seznamů nezbytných věcí.

Za dlouhá léta může jít o neskutečné hromady papírů, které je nutné udržovat v pořádku.

Odborníci proto radí:

 • Zapisovat – Každou důležitou věc si poznamenejte.
  Organizujte za pomoci štítků, barevných nálepek, jasně definovaných pomůcek.
  Sepisujte denní to-do listy, splňujte důležité úkoly a neostýchejte se hotovou práci radostně ze seznamu vyškrtnout.
  A hlavně – zkuste roztříštit veliké úkoly na několik menších, snáze splnitelných.
  Můžete posléze zapracovat na každém „miniúkonu“ zvlášť, přičemž těmito drobnými krůčky se dostanete k vysněnému cíli.
 • Třídit – Třídění dokumentů je druhá nejdůležitější věc, hned po jejich zaznamenání.
  Zkušení experti na marketing radí: „Na pracovní ploše si dlouhodobě nechávejte jen nejnutnější papíry, tj. ty, které budete bezprostředně potřebovat. Vše ostatní uložte do šanonů a polic, abyste je měli pohotově při ruce, ale aby vám zároveň nepřekážely.“
 • Skartovat – Pročistit pracovní prostor nikdy není na škodu.
  Dokumenty staré i několik desítek let je lepší skartovat, než ukládat a zřizovat kvůli nim náhradní sklady.
  Principem efektivní práce není jen hromadit, poněvadž dříve či později nastane chvíle, kdy nebude stačit prostor.
  Známkou organizovanosti a efektivnosti je i schopnost oddělit nepotřebné dokumenty a tyto zničit.

Na první pohled se možná zdá, že výše uvedená pravidla nemají s time managementem nic společného, ale je to omyl.

Dobře zorganizované „pracovní pomůcky“ vám nesmírně pomohou – nebudete se muset zabývat malichernostmi typu „Nevím, kde je ta smlouva“, „Nepamatuji si, kam jsem uložil/a ten dokument“, „Netuším, kde co je“.

Tyto problémy zmizí a vy se budete moci vesele soustředit na to, co je pro vaši práci skutečně důležité.

 

Organizování práce a přemýšlení dopředu

O organizování práce toho bylo řečeno již mnoho. Ruku v ruce s tímto pravidlem jde i snaha o přemýšlení dopředu.

Naučíte-li se předjímat určité možné problémy s předstihem, máte vyhráno.

Marketéři radí: „Dbejte na pečlivé sestavení seznamu úkolů, který nezapomeňte prioritizovat. Ptejte se zejména na tyto otázky:

 • Které úkoly MUSÍM BEZPODMÍNEČNĚ udělat?
 • Které povinnosti mě dovedou blíže mým cílům?
 • Které úkoly mohu odložit?
 • Lze některé povinnosti přesunout na někoho jiného?
 • Můžu některé úkony úplně vyřadit?“

Zodpovíte-li si tyto otázky, získáte dokonalý přehled o svých následných krocích a dokonce se vám zpřístupní i lehké nahlédnutí do budoucnosti.

Vyznačte si v kalendáři všechna esenciální data (meetingy, konference, deadliny, porady, schůzky) a spojte je s odpověďmi na otázky výše.

Získáte tak ucelený obrázek o událostech následujícího měsíce (případně jiného časového období, je čistě na vás, jaký horizont se zvolíte), společně s tzv. hluchými místy, oblastmi, kde by mohly nastat problémy.

Připravíte-li se na ně, nemůže přijít žádné zaškobrtnutí, případně neúměrné trávení času tam, kde by to normálně nebylo potřeba.

Následujících pět pravidel lze pro lepší pochopení zařadit do skupiny tzv. „pasivního time managementu“.

Pasivní triky si osvojíte snáze než aktivní, zejména proto, že na ně nemusíte vynakládat tolik práce.

Mohou vyplynout samostatně z aktivních, případně jich dosáhnete jen malou změnou v přemýšlení:

 1. Delegování ostatních
 2. Pravidelné krátké pauzy v práci
 3. Hojný odpočinek
 4. Osvojení si odpovědi „NE“
 5. Vypnutí obtěžujících upozornění

Nyní se na každý bod podíváme zevrubněji, jako u zásad „aktivního time managementu“.

 

Delegování ostatních

Tento přístup doporučujeme nezneužívat. Je velice snadné přehodit nepříjemné nebo nudné povinnosti na někoho jiného, ale brzy by se z toho mohlo stát pravidlo, a to by nebylo dobré.

Důvod, proč delegovat někoho jiného k vykonání neodkladné práce, by měl být zcela racionální.

Většinou jde jednoduše o to, že určitý úkol nezvládáte (buď vůbec, nebo ne dokonale), zároveň ale víte o někom, kdo jej svede bravurně.

Proč byste se tedy měli hodiny mořit s něčím, co nakonec nedopadne podle vašich představ, když to kolega zvládne lépe a v rekordním čase?

Čas, který tímto „manévrem“ ušetříte, můžete trávit něčím jiným, co bude lépe odpovídat vašim prioritám a dovede vás blíže k vysněnému cíli.

 

Pravidelné krátké pauzy v práci

Chvilka relaxování mimo pracovní dobu není lenost, nýbrž chytré rozhodnutí.

Dobrý time management počítá i s těmito nutnými pauzami, kdy si člověk dojde na kávu, naobědvá se, nebo jen chvilku pobude na čerstvém vzduchu.

Snaha plnit všechny úkoly rychle za sebou je marná, protože dříve či později přijde otupělost, únava a ztráta koncentrace.

Experti radí zvyknout si na více krátkých pauz mezi jednotlivými pracovními povinnostmi.

Doplňují, že klidně stačí pětiminutové mezery, klidně několik během dne.

Odborníci na hospodaření s časem doporučují následující činnosti, které dlouhodobě zaneprázdněným pracovníkům i byznysmenům pomáhají „si oddychnout a zregenerovat síly“:

 • Kratičké zdřímnutí
 • Rychlá a svižná procházka
 • Meditace
 • Vypití dobrého šálku kávy
 • Snězení několika kousků ovoce
 • Poslech relaxační hudby

 

Hojný odpočinek

S předchozím pravidlem dobrého hospodaření s časem souvisí i celý pojem „relaxace“.

Teprve odpočatá a zregenerovaná mysl dokáže podávat stoprocentní výkon, umí si stanovit priority a investovat čas tak, aby dosáhla cíle s vynaložením minimálního úsilí.

Odborníci říkají, že „ty nejskvělejší myšlenky přicházejí tehdy, když je vůbec nečekáte“, což znamená nejčastěji během odpočinku.

Touha po relaxování rozhodně není projevem slabosti, naopak. Tělo samo ví, co je pro něj nejlepší, proto neopomene vysílat signály, že už je přepracované a potřebuje zvolnit.

Dbejte na dostatečně dlouhý a kvalitní spánek, naučte se nechávat práci za dveřmi kanceláře a věnujte se svým oblíbeným koníčkům.

Nevěřili byste, kolik přelomových nápadů vzešlo z prostého „lelkování“.

 

Osvojení si odpovědi „NE“

Inspirativní psychologická kniha Jamese Altuchera čtenáře přímo vybízí: „Naučte se říkat ne!“.

Vyhnete se pak pocitům méněcennosti a selhání, když se na vás nahrne příliš mnoho povinností a vy nestíháte.

Kvalitní time management je založen na tom, že si z celé hromady větších či menších úkolů vyberete ty nejdůležitější a největší, a jen těmto se věnujete.

Neříkám pochopitelně, že máte šmahem odmítat všechny, co vás např. požádají o výpomoc, požádají o laskavost, nebo přijdou s neřešitelným problémem.

Zkuste si na ně čas najít, ale nikdy na sebe nepřebírejte všechny jejich závazky a povinnosti.

Když to uděláte, nejenže od základů roztříštíte podstatu pracně vypilovaného time managementu, ale navíc se opět necháte zasypat hromadou marastu, z něhož se budete jen těžko dostávat ven.

 

Vypnutí obtěžujících upozornění

Už jste si zvykli na všechna obtěžující upozornění, která každodenně slýcháváte z mobilů či notebooků?

Považte, že dostáváme notifikace z:

 • E-mailu
 • Facebooku
 • Instagramu
 • Kalendáře

Všechny tyto otravné zvuky musíme poslouchat každý den – rozptylují pracujícího člověka a vyrušují ho nejlépe uprostřed práce.

Je jasné, že notifikace z e-mailu vypínat nechcete, stejně tak jako ty z kalendáře a budíku – vlastníte-li navíc i nějakou to-do aplikaci, doslova na tyto upozorňující zvuky čekáte.

Ale všechny ostatní lze vypnout, nebo alespoň ztlumit.

Vězte, že se mnohonásobně zvýší vaše produktivita.

 

TIP na online kurz „Kdo mi krade čas – Aby den trval déle“

V tomto online kurzu najdete tipy a návody, jak efektivně nakládat s časem a všechno zvládat lépe.

Dozvíte se hlavní omyly spojené s časem, největší zloděje vašeho času a jak si plánovat rozvrh jinak než ostatní a nepřijít o soukromí.

Kdo mi krade čas online kurz

Pokud chcete žít spokojeněji a být úspěšnější, tak se podívejte na ukázku zdarma.